2009. augusztus 31., hétfő

Vasárnapi füzetek 6

.


Urunk,
Jézus Krisztus,
szeretetből teremtettél,
szeretetből születtél,
szeretetben szolgáltál,
szeretettel cselekedtél,
szeretetben tiszteltek.
Szeretve szenvedtél,
szeretve haltál meg,
szeretve támadtál fel.
Köszönöm az irántam
és mások iránti
hatalmas szeretetedet.
Naponta azt kérem Tőled:
taníts meg engem is szeretni"!
Úgy legyen!
ÁMEN

(Teréz Anya: Köszönet A Szeretetért!)
.

2009. augusztus 23., vasárnap

Vasárnapi füzetek 5

.

ISTVÁN KIRÁLYUNK SZENTSÉGE

Az Úr megtestesülésének 1038. évében, a VI. évkörben, Henrik római császár idejében, a maga uralkodásának pedig 38. esztendejében elhunyt, és Szűz Mária bazilikájában temették el, melyet pazar munkával hozott tető alá. Majd, hogy elszaladt sok esztendő, akár a népben megsokasodott gonoszság, akár az egyházban történt valamely meghasonlás miatt, e szerfölött gazdag kincs a földben lappangott, és a halandók tudomása elől elrejtve, egyedül az Úr szeme előtt mutatkozott. De mert az ő felfoghatatlan jósága fel akarta fedni, mennyit ér ő Isten előtt, csodák felcsillanó sokaságával megdicsőítette az emberek szemében, és miként ő dicsérettel és énekkel szolgált az Úrnak a mennyekben, úgy őt is az Úr egyházának dicséretével és énekével méltó módon és emlékezetesen felékesítette a földön. Mert miként az új fényforrás sugara, úgy ragyogta be szentsége az összes környező vidéket, s mint az illatos kenőcs édessége töltötte meg a hallgatók szívét. Özönlött minden különb-különbféle kórban senyvedő ember, jámborságának orvosszerétől érintésre meggyógyultak, s akik a rontás nyavalyájában majdnem elsorvadtak, talpra állva tértek vissza. Mikor a jámbor emlékezetű László király ült a királyság trónján, a püspökök és az apátok s kik a szentegyház élén álltak, szentségét tanújelekből megfigyelvén, közös határozatban háromnapos böjti sanyargatást hirdettek, s maguk imádkozással töltve az időt, várták, hogy az égi kegyelem lelátogat a népre. Majd Istenhez emelve szívüket, himnuszok hangjaival zengték imába nevét, s így érkeztek arra a helyre, ahová a fenséges test volt zárva. Mikor ezt felbontva felnyitották, oly hatalmas illatár szállt fel, amilyen a körülállókat még sohasem lepte meg, s minden betegnek, aki odafutott, meggyógyultak a tagjai. A vakok visszakapták szemük világát, a sánták lábuk szilárdságát, a poklosok tiszta bőrüket, az inaszakadtak épségüket; bármiféle baj lakozott bárkiben, gyógyulást érdemelt. Felemelték a felbecsülhetetlen értékű terhet, hálát adtak a mindenható Istennek, elvitték, s ezüsttartóba zárván reá pecsétet ütöttek.

.

2009. augusztus 19., szerda

2009. augusztus 16., vasárnap

Vasárnapi füzetek 4

.
A búcsú alkalmából megjelent Vasárnapi füzetek 4-ik száma a Rózsafüzéreket, valamint a legismertebb Mária-imádságokat tartalmazza. A borítót a templomunkban található Mária-kép díszíti, ismeretlen olasz festő munkája.

2009. augusztus 15., szombat

A 2009-es zsibói Nagyboldogasszony búcsú

.

„Mária alakja különös módon érintette meg az emberek szívét. Egyfelől az asszonyok szívét, akik benne értik meg önmagukat és Máriát egészen közelinek érzik, de a férfiak szívét is, akik nem vesztették el az anya és a szűz iránti érzéküket.”
XVI. Benedek pápa - Isten és a világ


foto: Györfi-Deák György
.

Nagyboldogasszony Templom – Zsibó (1886-2009)

.
Meghitt kis templomunk idén ünnepelte a 123-ik felszentelési évfordulóját.
Ez alkalomból egy szórólapon mutattuk be templomunk és egyházközösségünk multját.
Kérjük Isten áldását fennmaradásunkért és hitünk kitartó védelméért.
Ámen..

2009. augusztus 14., péntek

Elsőáldozás a ’60-as évek végén

.
Elsőáldozás a ’60-s évek végén, Gécsei Károly atyával (középen)
A gyerekek, balról-jobbra:
Láposi Mihály, Appel Katalin, Szuhányi Csaba, Kozma Vera, Asztalos István

.

2009. augusztus 13., csütörtök

A zsibói plébánosok

.

A zsibói plébánost legelőszőr a tizenötödik században említették. Egy per folyamán, 1460 január másodikán, Kusalyi Jakcs Péter nagy-birtokos egy Kozma nevű „zyboi plebanus”-t bízott meg mint ügyvéd.

1782-ben Komáromi Dávid minorita szerzetes-káplán próbálja Cserei Helénát, Wesselényi Miklós báró hitvesét, kiengesztelni.

A jelenlevő adatok szerint az utolsó évszázadban a következő plébánosok szolgálták az Úr Jézust és egyházközösségünket:
Szentkirályi Zoltán István (1903-1906)
Pércsi Márton (1920-1930, 1934-1945)
Juhász Lajos (1933)
Schönstein (Szörényi) Márton (1934)
Jónucz István (1941-1949)
Varga Lajos (1949-1962)
Bodnár János (1962-1963)
Gécsei Károly (1963-1969)
Páter Angi Csaba Lajos (1969-1974)
Kór Balázs (1975-1979)
Ciobanu János (1980-1989)
Vilcsek Ferenc (1998-2000)
Radnóthi Szakács Albert (2003-2006)
Tyepák László (2007-2009)

.

2009. augusztus 10., hétfő

Vasárnapi füzetek 3

.

Nem szégyen gyónni. De nem is könnyű. Az ember sokkal könnyebben vesztődik el mindennapi gondjai, bajai között, mondva, hogy még van arra idő, kibékülni az Istennel.
Még van idő.
Csakhogy a templomba vezető út egyre hosszabb, göröngyösebb.
A sok elfoglaltság mellett egyre nehezebb időt találni a lelki élet számára is. Mindig közbejön valami, házimunka, gyerekek, idős szülők, unokák, mindenki a te figyelmedet kéri, kívánja, nem tudsz nemet mondani, hiszen annyi mindenkinek szüksége van rád. Mint családanyára, családapára, testvérre, nagyszülőre.
Érdekes módon senki sem hajlandó lemondani rólad és ez annyira természetesnek tűnik, hogy észre sem veszed, elillant fölötted az idő, eliramodott melletted az élet.
Aztán felnőnek a gyerekek és kiröppennek a családi fészekből. Elszenderülnek az idősök és egyre nyomasztóbb lesz a csönd.
És az idő lassan összeszűkül körülötted.
Az idősödő ember lassacskán újra felfedezi a templom, a hit felé vezető utat. Mert szüksége van a reményre, hogy hazatér valahova, ahol szeretik és ahol vétkei/ bűnei megbocsátásra lelnek.
A gyermekek ösztönösen tudják ezt az utat, de ahogy növekednek, elsősorban szüleik nemtörődömsége, vagy egyenesen idegenkedése, ellenzése miatt, de sokszor a barátok, más vallású osztálytársak fennhéjázó magatartása miatt is elidegenednek. Sajnálatos módon a legaktívabb, a legtermékenyebb életkor marad így ki, a felnőttek, a szülők csoportja.
Azoké, akik tetteikkel, összefogással, hittel fel tudnák támasztani, erősíteni tudnák a közösségi életet.
A keresztény hit kétezer éve él és élni fog továbbra is, attól függetlenül, hogy belőled, kedves társam, hitét komolyan gyakorló katolikus közösségi ember válik-e, vagy nem. De a környezetednek, városodnak, családodnak és templomodnak igenis - MOST van rád is szüksége.
.

2009. augusztus 7., péntek

Elsőáldozás '50-es évek közepén

.
Elsőáldozók az '50-s évek közepén, Varga Lajos atyával
a fenti sorban: Sóos Rozália, Banner Katalin, Puskás Erzsébet, Dankó Edit
a lenti sorban: Hály Gyula, Szkiba Gyula,
Kaplanyi Mária, Pap Bandi, [még nem azonosított].

2009. augusztus 3., hétfő

Vasárnapi füzetek 2

.

Megjelent a Vasárnapi füzetek második száma, amelyben Loyolai Szent Ignác imáival és írásaiból való idézetekkel találkozhatnak a zsibóiak, valamint László atya múlt vasárnapi beszédének egy részével. A füzet fedőlapján a zsibói római katolikus templom IHS jelvényű boltozati kazetta-festménye látható.

Mit jelent az “IHS” felirat templomunk mennyezetén?

Az idők folyamán sokan, sokfélén próbálták értelmezni:

Jesus hominum salvator (Jézus, az emberek megmentője),
Jesus homo sanctus (Jézus, a szent ember),
Jesus hostia sanctissima (Jézus, a legszentebb áldozat),
In hoc salus (Ebben van az üdvösség),
In hoc signo (E jelben győzni fogsz),
Jesus Heiland der Sünder (Jézus a bűnösök Üdvözítője),

A magyar népi megfejtésben: Isten Házába Siess, vagy Isten Halált Szenvedett.

A jezsuiták maguk is feloldották az IHS-t:
Iesus habemus socium (Jézus a mi társunk)
Iesus humilis societas (Jézus alázatos társasága).

Valójában Jézusnak görög írésjelekkel írt nevének első három betűje (H betű görögül E)

Kedves testvéreim!

Jézus emberileg nézve lehetetlent kér apostolaitól, akkor is, amikor a menybemenetele előtt rájuk bízta a világra szóló küldetést:

“Menjetek el az egész világra, tanítsatok minden népet és kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Olyan dolgokat várt el tőlük, amire képtelenek voltak, vagy amire mi is képtelenek vagyunk. Vegyünk fontolóra néhány ilyen követelményt:

Békét kellene adnunk ennek a világnak, de hogyan, amikor mi magunk is annyi szorongást, nyugtalanságot hordozunk magunkban?

Reményt kellene adnunk ennek a világnak, de hogyan, amikor mi magunk is tele vagyunk kilátástalansággal, pesszimizmussal?

Világosságot kellene adnunk ennek a világnak, hiszen maga Jézus mondta, hogy mi vagyunk a világ világossága, de hogyan, amikor magunk is úgy érezzük, hogy sötétben tapogatózunk?

Testvéreim!

Kezdjük adni azt a keveset, amink van és a csoda megismétlődik!

Minél többet adunk, annál gazdagabbak leszünk, és annál több jut másoknak is. Van valami érthetetlen ebben az evangéliumi logikában: Adni azt, ami nincs, ami kevés, ami nem elég. De ha adjuk, megsokasodik. Minden kis erényünkre Jézus ráteszi a kezét, ráadja áldását és minden megsokasodik.

Ilyen egyszerű. De ez csak úgy megy, ha megtanulunk Jézussal együtt élni, benne feltétlenül hinni.

Kezdjük el adni azt, amink van, mert mindenkinek van valamije, amivel gazdagíthat másokat: egy biztató szó, egy mosoly, egy kézfogás, egy kis anyagi támogatás. A kereszténység az adás és az ajándékozás vallása, így éljük meg a szeretetet.

Testvéreim!

Mi mennyiben vagyunk ilyen keresztények?

(László atya beszéde - évközi 17. Vasárnap, 2009, július 26)

.

2009. augusztus 1., szombat

Templomunk harangjai

.

A templomnak három harangja van, két nagyobb és a „lélekharang”. Az első kettőt Temesváron öntötték, Novotny Antal műhelyében. Sajátságos vonásuk, hogy a harang fönti részén hegedűkulcs szerű nyílások vannak, ami egy kellemesebb és teltebb hangot eredményez.


Az egyik nagyharangon a következő szöveg olvasható:

TEMPLOMUNKNAK
ZSIBÓ RÓM. KATH.
LAKOSAI. 1912.


A másikat pedig ugyanakkor adományozta özvegy Merza Lázárné az egyházközségnek.

.